การท่องเว็บ

วีดีโอ

กินแบบไหน เรียกว่าพอดี เพื่อสุขภาพดี ไม่มีโรค

รศ.พญ.ปรียานุช แย้มวงษ์ จากสาขาวิชาโภชนศาสตร์คลินิก ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล แนะนำกินอาหารแบบพอดีโดยคำนึงถึงปริมาณอาหารที่ควรกินตามค่าดัชนีมวลการ (BMI) หรือดูจากเส้นรอบเอวผู้ชายไม่เกิน 90 เซ็นติเมตร…