Latest

ช่วงโควิด เป็นช่วงที่ต้องระมัดระวังตัวเป็นพิเศษ นอกจากใส่หน้ากากอนามัย หลีกเลี่ยงพื้นที่เสี่ยง/แออัด ทำ Social…

White-coat hypertension…

White-coat hypertension (ความดันโลหิตสูงชั่วคราวเฉพาะที่โรงพยาบาล)…

ความดันโลหิตสูง เสี่ยง!!!

ผู้สูงอายุทั่วโลกมากกว่า 30% มีภาวะความดันโลหิตสูง และเป็นปัจจัยเสี่ยงหลัดของโรคหลอดเลือดสมอง โรคหัวใจ สโตรค…